Układy sieci IT dla medycyny i przemysłu

Transformator separacyjny Trak

Transformator separacyjny Trak

Transformator separacyjny w wykonaniu do pomieszczeń medycznych jest głównym elementem układów sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych. Oferujemy transformatory typu Trak , spełniające najwyższe wymagania użytkowników.

Ich podstawowe cechy to:

 • wzmocniona izolacja
 • niski prąd upływu
 • niskie napięcie zwarciowe i prąd stanu jałowego
 • prąd rozruchowy ograniczony do 12xIn
 • ekran elektrostatyczny z wyprowadzonym izolowanym przyłączem do połączenia z przewodem wyrównania potencjału.

Zabezpieczenie przed korozją zapewnia pełna próżniowa impregnacja żywiczna. Metoda ta zapewnia również zmniejszoną emisję akustyczną, nawet po długim okresie eksploatacji.

Dalszymi właściwościami technicznymi transformatorów sieciowych są:

 • spełnienie warunków EMB/EMI
 • wbudowane czujniki temperatury zgodnie z DIN 44081 (120°C)
 • izolowane kątowniki mocujące
 • stopień zabezpieczenia IP00 (rodzaj konstrukcji otwarty)
 • stopień ochrony I, przygotowany do stopnia ochrony II
 • Klasa cieplna izolacji: ta40/B
 • Niskie straty własne, zmniejszające wymagania na wentylację.

Transformatory Trak wykonywane są również w wersji z jednofazowym napięciem pierwotnym 400 V/230 V. Dzięki temu można zasilać transformator napięciem międzyfazowym i zmniejszyć wymagane zabezpieczenia w liniach zasilających, a co za tym idzie również ich przekrój. Na przykład, dla transformatora 6,3 kVA zasilanego napięciem 230 V wymagane zabezpieczenie wynosi 63 A, a dla wersji zasilanej napięciem 400 V – 35 A.

Kasety i sygnalizatory BMTI

Zasilanie pomieszczeń medycznych

Zasilanie pomieszczeń medycznych grupy 2 zgodnie z normami:

 • DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710):2002-11
 • IEC 60364-7-710:2002-11 i pochodne

Według IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710:2002-11 pomieszczenia medyczne grupy 2 należy bezwzględnie zasilać z sieci w układzie IT (nieuziemiony układ sieci elektrycznej). Norma ta ustala równocześnie minimalne wymagania stawiane wszystkim komponentom układu IT dla pomieszczeń grupy 2. Projektanci i wykonawcy takich instalacji przywiązują coraz większą wagę do jak najmniejszych gabarytów systemu zasilania, zaś użytkownicy wymagają coraz większych ułatwień w codziennej pracy z tymi urządzeniami. Przeznaczone do stosowania jako element systemu zasilania pomieszczeń medycznych HospEC® produkcji ESA-Grimma GmbH wraz z:

 • transformatorami medycznymi serii TRAK
 • kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi i panelami sterowniczymi serii FolioTec
 • konwerterami sygnałowymi serii MPG, MPM
 • innymi elementami wchodzącymi w skład systemu HospEC ®

Do zastosowania w gotowych rozdzielnicach IT typu IPS-ICU-710-X-X lub do wbudowania w rozdzielnice elektryczne.

 • Kod typu – notyfikacja
 • UEI-710-../2-IFS
 • UEI-710 = układ monitorujący i przełączający
 • UUEI-710 = układ monitorujący
 • 65/2 = 65 A (AC3) 2 biegunowy stycznikowy
 • 80/2 = 80 A (AC3) 2 biegunowy stycznikowy
 • (63-80)/2 = 80 A 2 biegunowy, rozłączniki silnikowe
 • IFS = ze zintegrowanym systemem wykrywania izolacji
 • Produkty – Kasety kontrolne i tablice sygnalizacyjne zespolone
Energo Komp

Kasety i sygnalizatory BMTI

W ofercie znajdują się trzy podstawowe typy kaset sygnalizacyjnych:

 • BMTI4
 • BMTI5
 • BMTI1 i BMTI2.

BMTI4 to podstawowy typ kasety z szerokim zakresem funkcji i korzystną ceną. Urządzenie przeznaczone jest do wyświetlania parametrów monitorowanego systemu zasilania IT w obiektach medycznych zgodnie z IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710):2002-11 (np. SPR/ILT/UEI-710) i innych urządzeń systemu HospEC ®. Kaseta umożliwia uruchomienie funkcji testowych podłączonych urządzeń monitorujących sieć IT (np. ILT/UEI-710). Komunikacja odbywa się poprzez szynę CAN. Poprzez dodatkowy obwód drukowany, sygnały cyfrowe mogą być bezpośrednio rejestrowane i analizowane za pomocą zewnętrznych systemów lub urządzeń systemu HospEC ® . BMTI5 to nowy typ kasety Esa Grimma z bardzo szerokim zakresem funkcji. Przeznaczona do stosowania jako element systemu zasilania w ukł. IT HospEC® i system monitorowania prądów różnicowych i roboczych WebVisEC® produkcji ESA-Grimma GmbH, wraz z:

 • transformatorami medycznymi serii TRAK
 • modułami zasilająco-kontrolnymi UEI 710, UUEI 710
 • konwerterami sygnałowymi serii MPG, MPM
 • urządzeniami nadzorującymi prąd różnicowy i prąd roboczy w sieci TN
 • serii RCM
 • innymi elementami wchodzącymi w skład systemu HospEC ® i WebVisEC®
 • Komunikacja z systemami zewnętrznymi tj. z klimatyzacją, oświetleniem, itd.

Wchodzi w skład rodziny paneli sygnalizacyjno - sterowniczych serii FolioTec. Przez zamontowanie opcjonalnej karty interfejsu mogą być odbierane i wyświetlane komunikaty i wartości bezpośrednio od systemów / urządzeń zewnętrznych. Tak samo komunikaty, nakazy sterownicze i wartości pochodzące z BMTI 5 mogą być przesyłane do tych systemów/urządzeń zewnętrznych (poprzez Modbus® lub poprzez binarne wejścia/wyjścia 16 szt.). Przy czym odebrane sygnały binarne mogą być wyświetlane również na innych kasetach. Urządzenie posiada opcjonalnie funkcję CAN-Modbus®-Gateway. Może ono szeregowo transmitować dane (komunikaty, wartości mierzone, stany) z magistrali CAN, na protokół Modbus®-RTU (Application Protocol Specification V1.3). Transmisja może odbywać się w obydwu kierunkach. Poprzez zintegrowane programowalne przekaźniki sygnalizacji zakłóceń (SSM) można transmitować sygnały np. do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Zapewniona jest pełna separacja galwaniczna obwodów. Płyta czołowa jest pokryta folią odporną na UV i środki chemiczne używane do czyszczenia pomieszczeń medycznych. Menu urządzenia jest m.in. w j. polskim. Kaseta zawiera zegar czasu rzeczywistego. Wielka ilość informacji może być wyświetlona, m.in. bieżąca wartość rezystancji izolacji, pierwszy i kolejne błędy w systemie, dane z klimatyzacji, gazów medycznych, UPS itp. BMTI5 występuje w kilku wariantach wykonania:

 • BMTI 5 normal z płytką podstawową (interfejsy: 2x CAN, USB, slot z kartą microSD1),
 • BMTI 5 UP E/A z płytką dodatkową (interfejsy 2x CAN / 16 portów I/O, ModBus RTU na RS485, USB, slot z kartą microSD1),
 • BMTI 5 S z płytką zubożoną (interfejsy: 1x CAN, USB, slot bez karty microSD1),
 • BMTI 5 B normal z dodatkowym programowanym przyciskiem bistabilnym (interfejsy jak wersja normal)

BMTI1 i BMTI2 to ekonomiczne sygnalizatory Esa Grimma z uproszczonym zakresem funkcji. BMTI 1 odbiera komunikaty od przyłączonego urządzenia ILT-107-V.4 i wyświetla je za pomocą diod LED. Znaczenie wszystkich komunikatów można rozpoznać na podstawie zmieniających się kolorów diod LED, zob. rozdział 7.1 na stronie 11. Prócz tego, w przypadku komunikatów o usterkach, wydawany jest sygnał akustyczny. BMTI 1 wyświetla i analizuje poniższe komunikaty i stany wysyłane przez urządzenie ILT-107-V.4:

 • Rezystancja izolacji jednofazowego lub trójfazowego systemu IT 230 V AC
 • Rezystancja izolacji systemu IT 24 V AC (lampki OP, 1 lub 2 obwody jednofazowe)
 • Prąd obciążenia jedno- lub dwufazowych transformatorów izolujących poprzez przekładnik (trójfazowe systemy z urządzeniem dodatkowym RCM-W8) i temperatura transformatora izolującego (poprzez PTC lub zestyk rozwierny).

BMTI 1 służy do wyświetlania komunikatów o pracy i zakłóceniach nadzorowanych rozdzielnic IT w strefach wykorzystywanych do celów medycznych zgodnie z DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710). Urządzenie BMTI 2 jest częścią systemu HospEC®. BMTI 2 może odbierać komunikaty wysyłane przez następujące urządzenia:

 • UEI-710-V.5,
 • SPR-107-V.4,
 • ILT-107-V.4.

Wyświetlane są stany położenia styków głównych SZR oraz występujące usterki. Następnie urządzenie to umożliwia wyzwalanie testowania izolacji (ISO-Test) podłączonych urządzeń nadzorujących systemu IT. Komunikacja odbywa się poprzez magistralę łączącą CAN.

Panele Zespolone

Panele Zespolone

Do czego służy zespolony panel sygnalizacyjny i sterowniczy? Panel sygnalizacyjny i sterowniczy jest stosowany w instytucjach użytkowanych medycznie, jak np. szpitalach lub gabinetach chirurgicznych. Takie instytucje posiadają wiele systemów i instalacji technicznych, jak np.:

 • Specjalne systemy zasilania prądem (sieci IT) dla niektórych obszarów zasilające np. sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii, gabinety zabiegowe itd.
 • Instalacje dostarczające gazy medyczne
 • Lampy operacyjne
 • Klimatyzację

Panel sygnalizacyjny i sterowniczy:

 • melduje zakłócenia lub stany krytyczne wyżej wymienionych systemów i instalacji,
 • zapisuje komunikaty z datą i godziną,
 • służy do testowania urządzeń wykrywania uszkodzeń izolacji w systemie zasilania elektrycznego,
 • służy do obsługi lamp (lampy operacyjne, światło wewnątrz pomieszczeń) lub klimatyzacji
 • potrafi wskazać wartości pomiarowe wyżej wymienionych systemów i instalacji.

Ponadto panel może być wyposażony w zegar cyfrowy, telefon, interkom, i inne wyposażenie.

Moduły dodatkowych wejść/wyjść binarnych

Moduły dodatkowych wejść/wyjść binarnych

Dodatkowe układy wejść / wyjść binarnych i analogowych typoszeregu MPM są przeznaczone do stosowania jako element systemu zasilania pomieszczeń medycznych HospEC® oraz systemu do monitorowania prądów różnicowych i roboczych w sieciach TN, TT WebVisEC® produkcji ESAGrimma GmbH.

Charakterystyka:

Konfigurowane urządzenia we/wy z własnymi funkcjami logicznymi

 • MPM 8-2: 8 binarnych wejść, 2 analogowe wyjść
 • MPM 16-8: 16 binarnych wejść, 8 binarnych wyjść
 • MPM 32-Vario: 32 fizyczne wejścia lub wyjścia(zależnie od konfiguracji)
 • Przyjmowanie i przetwarzanie komunikatów z magistrali polowej
 • Dowolne przypisywanie kanałów we/wy(komunikaty o usterce, stanie i ostrzeżeniu)
 • Logiczne powiązanie zmiennych (fizyczne wejścia urządzenia i komunikaty o stanie z magistrali polowej)
 • Możliwość przetwarzania 120 binarnych wejść(komunikatów z magistrali polowej)
 • Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT, maks. 20 operandów na każdą formułę logiczną, 5 operandów timera, operand resetowania i wyjścia
 • 32 kanały programatora czasowego z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego(RTC)
 • Rozpoznawanie usterki innych elementów magistrali polowej (stan wzbudzenia)

Moduły komunikacyjne

Przeznaczone do konwersji sygnału do – oraz z - magistrali sygnałowej systemu zasilania pomieszczeń medycznych HospEC® produkcji ESA-Grimma GmbH . Konwerter MPG-ETH II z CAN-Bus do TCP (Ethernet) udostępnia wymianę informacji pochodzących z magistrali systemu zasilania pomieszczeń medycznych z komputerowym stanowiskiem nadzoru, wyposażonym w przeglądarkę internetową np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Poszczególne rozdzielnice i ich elementy są odwzorowane w menu rozwijanym, co pozwala na wygodny dostęp do potrzebnych informacji i nie zaśmieca pulpitu operatora. Są sygnalizowane stany ostrzegawcze i alarmowe. Konwerter posiada opcję informowania poprzez e-mail i sms. Pojedynczy konwerter MPG-ETH II umożliwia współpracę z 32 rozdzielnicami połączonymi jedną magistralą komunikacyjną, zaś w przypadku większej liczby rozdzielnic istnieje możliwość sekcjonowania magistrali. Wymagany jest dostęp do sieci LAN obiektu.

Za pomocą systemu monitorowania WebVisEC® można sparemetryzować i skonfigurować przyłączone urządzenia systemu HospEC®, w tym np. RCM-W8, RCM-W6, a także sam serwer MPG-ETH III. Połączenia są realizowane poprzez sieci LAN i CAN. W systemie WebVisEC® można zmienić następujące ustawienia serwera MPG-ETH III:

 • Parametryzacja urządzeń
 • Powiadamanie na adres e-mail
 • Ustawienia parametrów sieci, interfejsów Ethernet, sieci CAN i zabezpieczeń
 • Administrowanie użytkownikami i hasłami
 • Edytowanie listy urządzeń
 • Restartowanie poszczególnych elementów

Konwerter MPG-Modbus RTU Slave z CAN-Bus do Mod-Bus Konwerter MPG-Modbus RTU Slave z CAN-Bus do MOD-Bus udostępnia informacje pochodzące z magistrali systemu zasilania pomieszczeń medycznych do BMS korzystającego z magistrali systemu w protokole komunikacyjnym Mod-bus. Pojedynczy konwerter umożliwia współpracę z 32 rozdzielnicami połączonymi jedną magistralą komunikacyjną, zaś w przypadku większej liczby rozdzielnic istnieje możliwość sekcjonowania magistrali. Wymagany jest dostęp do sieci BMS obiektu.

Dodatkowo, konwerter umożliwia wysyłanie do BMS sygnałów binarnych, pobieranych z urządzeń zewnętrznych, np. UPS, gazy medyczne, rozdzielnice elektryczne itd.

Układ pomiarowy prądów różnicowych i roboczych RCM-W6 Esa-Grimma.

Układ pomiarowy prądów różnicowych i roboczych RCM-W6 Esa-Grimma.

Obszary zastosowania

 • Do monitorowania i mierzenia prądów zwarciowych doziemnych lub innych (wykrywanych jako prąd różnicowy) w układach uziemionych (TN/TT). To urządzenie o zwartej budowie, z wbudowanymi przekładnikami, stosowane jest głównie w systemach rozdzielczych, w polach odpływowych do odbiorników i układów. W połączeniu z innymi urządzeniami serii RCM, urządzeniami wyświetlającymi i dostarczającymi dane do innych systemów, tworzy kompletny system monitorowania prądu różnicowego i roboczego.

Charakterystyka:

 • wykrywanie prądu różnicowego przy pomocy wbudowanych przekładników, (prądów błędu zgodnie z IEC 60755 typ A)
 • 6 kanałów pomiarowych, zwarta budowa
 • Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiarowych, bez multipleksowania
 • Rzeczywista wartość skuteczna
 • wygodne opcje konfiguracji dla każdego kanału, jak np: wartość progu ostrzegania (przekroczenie normalnego zakresu)
 • wartość progu zadziałania (osiągnięcie wartości krytycznej)
 • opóźnienie odpowiednich ostrzeżeń i sygnałów wyzwalających (w razie przekroczenia wartości progowych)
 • Regulowany zakres histerezy dla progu zadziałania
 • wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 • wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

Układy pomiarowe prądów różnicowych i roboczych RCM-W8, RCM-W8AB

Zastosowania

 • Do monitorowania i mierzenia prądów zwarciowych doziemnych lub innych (wykrywanych jako prąd różnicowy) w układach uziemionych (TN/TT).
 • Do monitorowania i mierzenia prądów roboczych w układach uziemionych (TN/TT).
 • To urządzenie o zwartej budowie, współpracujące z zewnętrznymi przekładnikami, stosowane jest głównie w systemach rozdzielczych, w polach odpływowych do odbiorników i układów. W połączeniu z innymi urządzeniami serii RCM, urządzeniami wyświetlającymi i konwerterami danych do innych systemów, tworzy kompletny system monitorowania prądu różnicowego i roboczego.

Charakterystyka:

 • wykrywanie i pomiar prądu różnicowego (pomiar prądów zgodnie z IEC 60755 typ A)
 • pomiar prądu roboczego
 • 24 kanały pomiarowe, zwarta budowa
 • Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiarowych, bez multipleksowania
 • Rzeczywista wartość skuteczna
 • wartość progu ostrzegania (przekroczenie normalnego zakresu)
 • wartość progu zadziałania (osiągnięcie wartości krytycznej)
 • opóźnienie odpowiednich ostrzeżeń i sygnałów wyzwalających (w razie przekroczenia wartości progowych)
 • Regulowany zakres histerezy dla progu zadziałania
 • wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 • wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

Układ pomiarowy prądów różnicowych i roboczych RCM-W24 Esa-Grimma

Zastosowania

 • Do monitorowania i mierzenia prądów zwarciowych doziemnych lub innych (wykrywanych jako prąd różnicowy) w układach uziemionych (TN/TT).
 • Do monitorowania i mierzenia prądów roboczych w układach uziemionych (TN/TT).
 • To urządzenie o zwartej budowie, współpracujące z zewnętrznymi przekładnikami, stosowane jest głównie w systemach rozdzielczych, w polach odpływowych do odbiorników i układów. W połączeniu z innymi urządzeniami serii RCM, urządzeniami wyświetlającymi i konwerterami danych do innych systemów, tworzy kompletny system monitorowania prądu różnicowego i roboczego.

Charakterystyka:

 • wykrywanie i pomiar prądu różnicowego (pomiar prądów zgodnie z IEC 60755 typ A, AB)
 • pomiar prądu roboczego
 • 8 kanałów pomiarowych, zwarta budowa
 • Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiarowych, bez multipleksowania
 • Rzeczywista wartość skuteczna
 • wartość progu ostrzegania (przekroczenie normalnego zakresu)
 • wartość progu zadziałania (osiągnięcie wartości krytycznej)
 • opóźnienie odpowiednich ostrzeżeń i sygnałów wyzwalających (w razie przekroczenia wartości progowych)
 • Regulowany zakres histerezy dla progu zadziałania
 • wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 • wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

 

 

Przekładniki prądowe serii DW do współpracy z przyrządami pomiarowymi i układami zabezpieczeń

Przekładniki prądowe serii DW do współpracy z przyrządami pomiarowymi i układami zabezpieczeń

Przeznaczone do stosowania jako element systemu monitorowania prądów różnicowych i roboczych w sieci elektrycznej. Do stosowania jako zestaw wraz z:

 • modułem monitorującym RCM-W8, RCM-W8AB, RCM-W24

Występuje w wykonaniach:

 • z ciągłym rdzeniem
 • z dzielonym rdzeniem
 • z pomiarem typu AB
BMTI5

BMTI5

Kaseta sygnalizacyjna BMTI 5 przeznaczona jest do stosowania jako element systemu monitorowania prądów różnicowych i roboczych WebVisEC® produkcji ESA-Grimma GmbH, wraz z:

 • urządzeniami nadzorującymi prąd różnicowy i prąd roboczy w sieci TN serii RCM
 • konwerterami sygnałowymi serii MPG, MPM
 • innymi elementami wchodzącymi w skład systemu HospEC ® i WebVisEC®
 • Komunikacja z systemami zewnętrznymi tj. z klimatyzacją, oświetleniem, itd.

Wchodzi w skład rodziny paneli sygnalizacyjno - sterowniczych serii FolioTec.

Przez zamontowanie opcjonalnej karty interfejsu mogą być odbierane i wyświetlane komunikaty i wartości bezpośrednio od systemów / urządzeń zewnętrznych. Tak samo komunikaty, nakazy sterownicze i wartości pochodzące z BMTI 5 mogą być przesyłane do tych systemów/urządzeń zewnętrznych (poprzez Modbus® lub poprzez binarne wejścia/wyjścia 16 szt.). Przy czym odebrane sygnały binarne mogą być wyświetlane również na innych kasetach.

Urządzenie posiada opcjonalnie funkcję CAN-Modbus®-Gateway. Może ono szeregowo transmitować dane (komunikaty, wartości mierzone, stany) z magistrali CAN, na protokół Modbus®-RTU (Application Protocol Specification V1.3). Transmisja może odbywać się w obydwu kierunkach. Poprzez zintegrowane programowalne przekaźniki sygnalizacji zakłóceń (SSM) można transmitować sygnały np. do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Zapewniona jest pełna separacja galwaniczna obwodów. Płyta czołowa jest pokryta folią odporną na UV i środki chemiczne używane do czyszczenia pomieszczeń medycznych. Menu urządzenia jest m.in. w j. polskim. Kaseta zawiera zegar czasu rzeczywistego. Wielka ilość informacji może być wyświetlona, m.in. bieżąca wartość rezystancji izolacji, pierwszy i kolejne błędy w systemie, dane z klimatyzacji, gazów medycznych, UPS itp.

BMTI5 występuje w kilku wariantach wykonania:

 • BMTI 5 normal z płytką podstawową (interfejsy: 2x CAN, USB, slot z kartą microSD1),
 • BMTI 5 UP E/A z płytką dodatkową (interfejsy 2x CAN / 16 portów I/O, ModBus RTU na RS485, USB, slot z kartą microSD1),
 • BMTI 5 S z płytką zubożoną (interfejsy: 1x CAN, USB, slot bez karty microSD1),
 • BMTI 5 B normal z dodatkowym programowanym przyciskiem bistabilnym (interfejsy jak wersja normal)

Ukłd we-wy binarnych MPM 32

Dodatkowe układy wejść / wyjść binarnych i analogowych typoszeregu MPM są przeznaczone do stosowania jako element systemu zasilania pomieszczeń medycznych HospEC® oraz systemu do monitorowania prądów różnicowych i roboczych w sieciach TN, TT WebVisEC® produkcji ESAGrimma GmbH.

Charakterystyka:

Konfigurowane urządzenia we/wy z własnymi funkcjami logicznymi

 • MPM 8-2: 8 binarnych wejść, 2 analogowe wyjść
 • MPM 16-8: 16 binarnych wejść, 8 binarnych wyjść
 • MPM 32-Vario: 32 fizyczne wejścia lub wyjścia(zależnie od konfiguracji)
 • Przyjmowanie i przetwarzanie komunikatów z magistrali polowej
 • Dowolne przypisywanie kanałów we/wy(komunikaty o usterce, stanie i ostrzeżeniu)
 • Logiczne powiązanie zmiennych (fizyczne wejścia urządzenia i komunikaty o stanie z magistrali polowej)
 • Możliwość przetwarzania 120 binarnych wejść(komunikatów z magistrali polowej)
 • Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT, maks. 20 operandów na każdą formułę logiczną, 5 operandów timera, operand resetowania i wyjścia
 • 32 kanały programatora czasowego z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego(RTC)
 • Rozpoznawanie usterki innych elementów magistrali polowej (stan wzbudzenia)

Moduły komunikacyjne

Przeznaczone do konwersji sygnału do – oraz z - magistrali sygnałowej systemu zasilania pomieszczeń medycznych HospEC® produkcji ESA-Grimma GmbH . Konwerter MPG-ETH II z CAN-Bus do TCP (Ethernet) udostępnia wymianę informacji pochodzących z magistrali systemu zasilania pomieszczeń medycznych z komputerowym stanowiskiem nadzoru, wyposażonym w przeglądarkę internetową np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Poszczególne rozdzielnice i ich elementy są odwzorowane w menu rozwijanym, co pozwala na wygodny dostęp do potrzebnych informacji i nie zaśmieca pulpitu operatora. Są sygnalizowane stany ostrzegawcze i alarmowe. Konwerter posiada opcję informowania poprzez e-mail i sms. Pojedynczy konwerter MPG-ETH II umożliwia współpracę z 32 rozdzielnicami połączonymi jedną magistralą komunikacyjną, zaś w przypadku większej liczby rozdzielnic istnieje możliwość sekcjonowania magistrali. Wymagany jest dostęp do sieci LAN obiektu.

Za pomocą systemu monitorowania WebVisEC® można sparemetryzować i skonfigurować przyłączone urządzenia systemu HospEC®, w tym np. RCM-W8, RCM-W6, a także sam serwer MPG-ETH III. Połączenia są realizowane poprzez sieci LAN i CAN. W systemie WebVisEC® można zmienić następujące ustawienia serwera MPG-ETH III:

 • Parametryzacja urządzeń
 • Powiadamanie na adres e-mail
 • Ustawienia parametrów sieci, interfejsów Ethernet, sieci CAN i zabezpieczeń
 • Administrowanie użytkownikami i hasłami
 • Edytowanie listy urządzeń
 • Restartowanie poszczególnych elementów

Konwerter MPG-Modbus RTU Slave z CAN-Bus do Mod-Bus Konwerter MPG-Modbus RTU Slave z CAN-Bus do MOD-Bus udostępnia informacje pochodzące z magistrali systemu zasilania pomieszczeń medycznych do BMS korzystającego z magistrali systemu w protokole komunikacyjnym Mod-bus. Pojedynczy konwerter umożliwia współpracę z 32 rozdzielnicami połączonymi jedną magistralą komunikacyjną, zaś w przypadku większej liczby rozdzielnic istnieje możliwość sekcjonowania magistrali. Wymagany jest dostęp do sieci BMS obiektu.

Dodatkowo, konwerter umożliwia wysyłanie do BMS sygnałów binarnych, pobieranych z urządzeń zewnętrznych, np. UPS, gazy medyczne, rozdzielnice elektryczne itd.

panele fotowoltaiczne Warszawa

PHU Energo-Komp
ul. Twarda 56a/81
00-818 Warszawa

NIP: 714-166-17-18
REGON: 142285136

Punkt serwisowy
ul. Babinicza 17
03-289 Warszawa