Stan prawny

Zasady i warunki funkcjonowania rynku OZE w Polsce oraz mechanizmy jego wspierania określa ustawa dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. W zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, ustawa wyróżnia tzw. mikroinstalacje o mocy do 40kW oraz małe instalacje o mocy od 40 kW do 200 kW. W przypadku obu ww. typów instalacji nie jest wymagane uzyskanie koncesji wynikającej z prawa energetycznego.

KTO MOŻE PRODUKOWAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W MIKROINSTALACJACH?

Ustawa dzieli inwestorów, którzy zdecydowali się na inwestycję w mikroinstalacje na dwie grupy:Przedsiębiorcy tzw. prosumenci biznesowi – odbiorcy biznesowi, posiadający mikroinstalacje OZE wytwarzające energię elektryczną w celu zużycia na potrzeby własne tj. na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz, w razie potrzeby, odbierający energię elektryczną z zakładu energetycznego Prosumenci – odbiorcy końcowi wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (np. osoby fizyczne posiadające instalację fotowoltaiczną na swoim domu) w celu jej zużycia na potrzeby własne oraz odbierający energię elektryczną z zakładu energetycznego w celu wykorzystania jej np. w czasie gdy energia nie jest wytwarzana jak np. w nocy w przypadku fotowoltaiki.

Jakie prawa ma Przedsiębiorca produkujący energię na cele swojej działalności?


Zakład energetyczny ma obowiązek zakupu niewykorzystanej energii wytworzonej przez przedsiębiorcę w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii, w tym przechowywanej w magazynie energii. Cena jaką zapłaci mu zakład energetyczny za nadwyżkę energii przekazaną do sieci wyniesie 100% ceny rynkowej z rynku hurtowego (w przypadku osób fizycznych stawka ta jest o 20-30% niższa). Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat.Znowelizowana ustawa o OZE stworzyła firmom przemysłowym i usługowym nowe szanse na realizację inwestycji we własne instalacje OZE ale przy okazji wprowadziła od lipca 2016 r. tzw. opłatę OZE oraz podwyższyła od 1 stycznia 2017 r. o prawie 100% stawkę tzw. „opłaty przejściowej”, co spowoduje przerzucenie tych kosztów przez dostawców energii na odbiorców końcowych – zwłaszcza na małe i średnie firmy – w postaci dodatkowych kosztów w taryfach.Firmy z sektora MŚP już obecnie płacą relatywnie najwięcej za energię elektryczną – często należą do najdroższej grupy taryfowej C. Pod koniec 2015 roku jedna megawatogodzina energii elektrycznej dla odbiorców na taryfach „C” kosztowała ponad dwukrotnie więcej (585,10 zł/MWH) niż w przypadku grup taryfowych A (275,20 zł/MWH), z których korzystają duże przedsiębiorstwa.W związku z ww. rosnącymi kosztami energii, spadkiem cen rynkowych instalacji OZE i zachodzącymi zmianami prawnymi, wykorzystanie energii z OZE na własne potrzeby przez firmy MŚP, w szczególności w ramach energochłonnych branż jak przemysł rolno spożywczy czy branża rolna, jest atrakcyjnym modelem wykorzystania energii w firmach, który zmniejsza koszty pozyskania energii elektrycznej, uniezależnia firmy od wzrostu cen energii oraz przerw w zasilaniu. W przypadku firm, które znaczną część wyprodukowanej energii wykorzystają na potrzeby własne, istnieje szereg programów w ramach których można pozyskać dofinansowanie dotacyjna na realizację inwestycji (więcej w dziale Dotacje na OZE).

CO Z NOWYCH PRZEPISÓW BĘDZIE MIAŁ PROSUMENT?


Wprowadzony system zakłada, że Prosument w zamian za wprowadzone do sieci nadwyżki energii elektrycznej z OZE będzie mógł pobrać energię z sieci (o dogodnej dla siebie porze np. wieczorem czy w nocy, kiedy energia ze słońca nie jest wytwarzana). Za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci prosument odbierze 0,8 kWh (instalacje do 10 kW) lub 0,7 kWh (instalacje powyżej 10 kW). Co istotne, za odebraną energię nie trzeba będzie uiszczać opłat za dystrybucję. Wraz z prognozowanym wzrostem cen energii oszczędności w przeliczeniu na 1 kWh będą rosnąć. Natomiast rozwijający się segment magazynowania energii pozwoli w przyszłości na zminimalizowanie pobierania energii z zakładu energetycznego i zwiększenie korzyści z własnej instalacji OZE.


 


 

panele fotowoltaiczne Warszawa

PHU Energo-Komp
ul. Twarda 56a/81
00-818 Warszawa

NIP: 714-166-17-18
REGON: 142285136

Punkt serwisowy
ul. Babinicza 17
03-289 Warszawa